Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Основне одлике становништва

Наставна тема: Становништво и насеља

Упознавање ученика са основним одликама становништва Србије – бројем становника, густином насељености и природним прираштајем.

Разумевање разлога садашњег стања броја становника Србије, распореда становништва и природног прираштаја.

Важно!

Попис становништва;

Густина насељености;

Природни прираштај, наталитет, морталитет;

Депопулација, бела куга.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама