Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Реке Србије

Наставна тема: Природне одлике

Упознавање ученика са рекама Србије и речним сливовима којима припадају.

Ученици ће знати која су три слива у које се уливају реке Србије и пронаћи на географској карти главне реке и видети ком сливу припадају;
Схватиће важност река за живот и рад људи.

Важно!

Црноморски слив;

Јадрански слив;

Егејски слив;

Хидрографски чвор, развође;

Бифуркација.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама