Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Обликовање рељефа дејством унутрашњих Земљиних сила

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Научити шта је рељеф, како настаје и који су његови основни облици настали деловањем унутрашњих сила Земље.

По завршеној наставној јединици ученик ће бити у стању да:
- разликује деловање унутрашњих сила (сила Земљине теже, унутрашња топлота Земље);
- помоћу карте или цртежа објасни настанак планина и низија и прави разлику између надморске и релативне висине

Важно!

Рељеф;

Унутрашње силе, тектонски покрети;

Набране планине;

Раседне планине;

Вулканске планине.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама