Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Стене

Наставна тема: Планета Земља - Унутрашња грађа и рељеф Земље

Научити шта су стене, како се деле, чиме се одликују и како се користе.

Ученик ће бити у стању да на основу фотографија или узорка разликује врсте стена; описује настанак стена и наводи за шта их човек користи.

Важно!

Литосфера;

Седиментне стене;

Магматске стене, метаморфне стене;

Метаморфне стене;

Фосили.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама