Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Климатски елементи и фактори

Наставна тема: Природне одлике

Усвајање знања о климатским елементима и факторима у нашој земљи.

Ученици ће:
- разумети стечена знања о климатским елементима и факторима који делују на подручју наше земље.
- схватити зависност климе од рељефа и природних одлика;
- уочити разлику између климатских елемената и фактора и објаснити је.

Важно!

Климатски елементи;

Климатски фактори;

Кошава.


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама