Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Карпато-балканиди

Наставна тема: Природне одлике

Усвaјање знања о положају Карпатских и Балканских планина, као део планинских система који се простиру и ван територије Србије, и o особинаma и специфичностиma рељефа ове регије.

Важно!

Карпатске планине

Балканске планине

Крашка ерозија

Флувијална (речна) ерозија

Влашки басен, Кључ и Неготинска крајина


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама