Портал за подршку настави географије

Лекције - 8. разред

Панонска низија

Наставна тема: Природне одлике

Упознавање са положајем, настанком и карактеристикама рељефа Панонске низије.

Ученици ће усвојити знања о настанку Панонске низије и формирању облика рељефа у њој; научити просторни распоред појединих рељефних облика у Панонској низији.

Важно!

Панонско море

Лесне заравни

Пешчаре

Острвске планине

Алувијалне равни


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама