Портал за подршку настави географије

Лекције - 5. разред

Географија - предмет проучавања, подела и значај

Наставна тема: Човек и географија

Упознавање географије као науке која проучава природу и људско друштво; уочавање значаја географије за опште образовање и културу; развијање способности уочавања и повезивања знања стечених у школи и у свакодневном животу

Ученици ће бити у стању да: повежу постојећа знања о природи и друштву са географијом као науком; повежу географска знања о свету са историјским развојем људског друштва и научно-техничким развојем.

Важно!

Географија

Географски омотач, литосфера, атмосфера, хидросфера, биосфера

Велика географска открића

Физичка, друштвена, регионална географија

Јован Цвијић


ГеоКутак - Портал за подршку настави географије у основним школама